Lačnovská Perínbaba

Dobrý deň, priatelia Lačnova. Tak v prílohe zopár fotiek z našej krásnej akcie, na ktorej sa dobre bavili malí aj veľkí účastníci. Kto neprišiel, môže ľutovať.

A veľké poďakovanie všetkým, ktorí pomohli akciu zorganizovať a priniesli veľmi chutné občerstvenie ( naše gazdinky), čím ešte viac zlepšili náladu všetkým účastníkom.

Pozvánka na schôdu Urbárskej spoločnosti

Pozvánka na zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového

spoločenstva Magura  Lačnov

 

Vážený člen Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu – zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2014 v reštaurácií Šport Nám. osloboditeľov 1, Prešov – Solivar,  so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 13.15 hod. do 14.00 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia predsedom o 14.00 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesení
 6. Správa predsedu o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2013
 7. Informácia o hospodárení v roku 2013
 8. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
 9. Plán činnosti na rok 2014
 10. Diskusia
 11. Uznesenie zo zhromaždenia
 12. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena urbárskeho spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

POZOR!!!!  V prípade, ak zhromaždenie schváli vyplatenie podielov zo zisku, budú tieto vyplácané v hotovosti po členskej schôdzi alebo na Jánskych ohňoch!

Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku www.lacnov.sk.

 

V Prešove 01.04.2014

Poďakovanie

P O Ď A K O V A N I E

Občianske združenie Lačnov sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým

dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigád organizovaných za účelom skrášlenia

a úpravy cintorína a jeho okolia. Osobitné poďakovanie adresujeme Obecnému

úradu za finančnú a materiálnu pomoc a podporu.

Odpustová slávnosť

O Z N A M

Oznamujeme rodákom,  priateľom a návštevníkom Lačnova, že v nedeľu 10.11.2013 sa o 10 hod. uskutoční odpustová slávnostná svätá omša v miestnom gréckokatolíckom  chráme sv. Michala Archanjela

 

Účasť všetkých vítaná!!!

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 30.6.2013 v reštaurácií – jedálni Čierny barón, Masarykova 20, Prešov (areál bývalých kasárni Antonína Zápotockého, 300 m od železničnej a autobusovej stanice, smerom do centra mesta), so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom:

Pokračovať v čítaní