Ponuka na využitie predkupného práva

V ktorej uvádzam najvyššiu ponuku vrátane doby splatnosti kúpnej ceny.

Dole podpísaná Ľubica Lipková rod. Lešková, nar: 11.12.1965 bytom: Tehelná 17, 080 01 Prešov je podielovým vlastníkom pozemkov zapísaných na LV č. 5 p. č. 475 o výmere 2231,11 m2 v ku: Lačnov, patriace pod správu USPS Magura Lačnov.

Ďalej

na LV 342 p. č. 251 o výmere 22,91 m2, p. č. 253 o výmere 121,35 m2, p. č. 254 o výmere 837,95 m2 ku: Lačnov, LV 495 p. č. 774/2 o výmere 1253,22 m2 ku: Vyšný Slávkov, patriace pod správu PS Magura Lačnov.

Ďalej

LV 464 p. č. 764 o výmere 795,66 m2, LV 696 p. č. 749/1 o výmere 226,09 m2, p. č. 749/2 o výmere 2,21 m2, LV 457 p. č. 754 o výmere 12,23 m2, p. č. 766 o výmere 38,34 m2 v ku: Vyšný Slávkov.

Ďalej

LV 739 p. č. 291/1 o výmere 0,14 m2, LV 740 p. č. 291/2 o výmere 0,38 m2, LV 737 p. č. 290/1 o výmere 3,06 m2, LV 738 p. č. 290/2 o výmere 4,52 m2, p. č. 290/101 o výmere 0,07 m2v ku: Lipovce.

Ďalej

LV 196 p. č. 436/2 o výmere 0,90 m2, LV 195 p. č. 408/1, p. č. 408/2, p. č. 409, p. č. 436/1, p. č. 438 o celkovej výmere 60,17 m2, LV 194 p. č. 290/1 o výmere 19,18 m2, p. č. 290/2 o výmere 25,98 m2, LV 193 p. č. 281/2 o výmere 14,11 m2, LV 192 p. č. 187/3 o výmere 1,75 m2, LV 217 p. č. 37/2 o výmere 0,27 m2, LV 217 p. č. 114/1 o výmere 10,74 m2, LV 217 p. č. 114/2 o výmere 5,13 m2, LV 185 p. č. 249 o výmere 64,69 m2, LV 185 p. č. 250 o výmere 11,87 m2, LV 184 p. č. 248 o výmere 17,22 m2, LV 184 p. č. 252 o výmere 14,74 m2, LV 227 p. č. 448 o výmere 5,13 m2, LV 279 p. č. 453 o výmere 8,06 m2, LV 279 p. č. 463/2 o výmere 3,04 m2, LV 14 p. č. 454 o výmere 14,2 m2, LV 278 p. č. 470 o výmere 25,25 m2, LV 280 p. č. 466 o výmere 4,68 m2, LV 280 p. č. 472 o výmere 2,88 m2, LV 228 p. č. 455 o výmere 40,48 m2, LV 189 p. č. 49, 50, 51, 56, 57, 70, 81, 83/1, 83/2, 142, 143, 144, 151/1, 151/2, 165, 184/1, 184/2, 184/3, 185/1, 185/2, 185/3, 187/1, 187/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 198/3, 191/1, 199/2, 199/3, 245, 561, 262, 281/1, 282, 283, 295/1, 295/2, 410, 437/1, 437/2, o celkovej výmere 787,74 m2.

LV 216 p. č. 37/1, 67, 92, 114/3, 114/4, 114/5, 132, 158/1, 158/2, 158/3, 189/1, 189/2, 189/3, 221/1, 221/2, 221/3, 244, 277, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 339/1, 339/2, 339/3, 388, 422, o celkovej výmere 376, 35 m2.

LV 191 p. č. 107/4, 107/5, 107/3, 108/3, 108/4, 110/3, 110/4, 110/5, 166, 291/1, 291/2, 291/3, 330/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 331/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 333/1,2,3,4,5, 398/1 o celkovej výmere 328,51 m2. LV 186 p. č. 440 o výmere 26,86 m2, LV 306 p. č. 447 o výmere 12,98 m2, LV 305 p. č. 445 o výmere 41,45 m2, LV 304 p. č. 463/1 o výmere 3,18 m2, LV 303 p. č. 467 o výmere 2,29 m2, LV 302 p. č. 468 o výmere 3,45 m2, LV 96 p. č. 241 o výmere 386,45 m2, LV 12 p. č. 240 o výmere 19,75 m2, LV 12 p. č. 242 o výmere 6,32 m2, LV 12 p. č. 243 o výmere 3,85 m2, LV 233 p. č. 31/2 o výmere 5,59 m2, LV 200 p. č. 38/2, p. č. 113/1, p. č. 113/2  o celkovej výmere 22,16 m2, LV 190 p. č. 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 110/1, 110/2, 398/2 o celkovej výmere 160 m2, LV 199 p. č. 38/1, 68, 91, 113/3, 113/4, 131/1,2, 157/1,2,3, 188/1,2, 220/1,2,3, 274, 278, 317/1,2,3,4,5,6,7, 340/1,2,3, 389/1,2, 421, 427/1,2,3,4,5, o celkovej výmere 470,22 m2 v ku: Lačnov.

Ak máte záujem o kúpu vyššie špecifikovaných nehnuteľnosti v celosti za sumu 1700,- EUR, rovnajúcej sa najvyššej ponuke, so splatnosťou kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy a vyhotovením kúpnej zmluvy na trovy kupujúceho , žiadam Vás aby ste so mnou podľa zákona § 140 O.z. do dvoch mesiacov od doručenia tejto ponuky uzavreli kúpnu zmluvu.

Ak v tejto lehote moju ponuku nevyužijete, uzavriem kúpnu zmluvu so záujemcom ktorý predložil danú najvyššiu ponuku 1700,- EUR.

DÁTUM 17.01.2017

Lipková Ľubica

 

Korešpondenčná adresa: USPS Magura Lačnov, 082 36 Lačnov, Paločko Stanislav –predseda spoločnosti, tel: 0918 898 826

Stretnutie priateľov a obyvateľov Lačnova

Dňa 3.4.2016 sa o 12.30 (po omši v Lačnovskej cerkvi) uskutoční stretnutie obyvateľov a priateľov Lačnova v priestoroch hotela Canyon v Lipovciach. Po obede sa uskutoční turnaj v boulingu a voľná zábava. Vstup voľný! Každý za vlastné :-) . V prípade akýchkoľvek zmien info na našej stránke.

Pozvánka na Výročné členské schôdze USML a PSML

Pozvánka na zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového

spoločenstva Magura  Lačnov

 

Vážený člen Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov,

            dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 7.6.2015 v reštaurácií Šport Nám. osloboditeľov 1, Prešov – Solivar, so začiatkom o 15.30 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 15.15 hod. do 15.30 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia  o 15.30 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 27.4.2014

 

 1. Správa predsedu o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2014

 

 1. Informácia o hospodárení v roku 2014
 2. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
 3. Plán činnosti na rok 2015
 4. Diskusia
 5. Uznesenie zo zhromaždenia
 6. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena urbárskeho spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa  úradne  overený.

 

Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku www.lacnov.sk.

V Prešove 3.5.2015

_________________________________________________________________________

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

 

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov,

            dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 7.6.2015 v reštaurácií Šport na Solivare, Námestie Osloboditeľov 1, 080 05 Prešov – Solivar so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 13.15 hod. do 14.00 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia  o 14.00 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 27.4.2014

 

 1. Správa predsedu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2014

 

 1. Informácia o hospodárení v roku 2014
 2. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
 3. Plán činnosti na rok 2015
 4. Diskusia
 5. Uznesenie zo zhromaždenia
 6. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena pozemkového spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

POZOR!!!!  V prípade, ak zhromaždenie schváli vyplatenie podielov zo zisku, budú tieto vyplácané v hotovosti po členskej schôdzi alebo na Jánskych ohňoch!

V Prešove 3.5.2015

 

Slávenie sviatkov Paschy 2015

Slávenie Sviatkov Paschy 2015:

Veľký Piatok : 17:30 – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Nedeľa Paschy /Velikdeň/: 09:30 – Sv. liturgia s myrovaním a posvätením jedál

Svetlý Pondelok: 08:15 – Sv. liturgia so sprievodom okolo chrámu

Teším sa na Vás a prajem Vám milostiplné a požehnané Sviatky Kristovho Vzkriesenia. Christos voskrese!

o.Pavol Székely, kaplán

 

 

Lačnovská Perínbaba

Dobrý deň, priatelia Lačnova. Tak v prílohe zopár fotiek z našej krásnej akcie, na ktorej sa dobre bavili malí aj veľkí účastníci. Kto neprišiel, môže ľutovať.

A veľké poďakovanie všetkým, ktorí pomohli akciu zorganizovať a priniesli veľmi chutné občerstvenie ( naše gazdinky), čím ešte viac zlepšili náladu všetkým účastníkom.