Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 30.6.2013 v reštaurácií – jedálni Čierny barón, Masarykova 20, Prešov (areál bývalých kasárni Antonína Zápotockého, 300 m od železničnej a autobusovej stanice, smerom do centra mesta), so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom:

  1. Otvorenie

  2. Oboznámenie sa s novou spoločenskou zmluvou podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

  3. Hlasovanie o novej spoločenskej zmluve

  4. Oboznámenie s hospodárením v roku 2012

  5. Plán činnosti v roku 2013

  6. Diskusia

  7. Záver

Táto výročná členská schôdza má mimoriadny význam, nakoľko od 1.5.2013 vstúpil do platnosti nový zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý ustanovil povinnosť transformácie doterajších pozemkových spoločenstiev – zosúladenie pôvodnej zmluvy o pozemkovom spoločenstve a stanov pozemkového spoločenstva s novým zákonom. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je Vaša účasť na tejto výročnej členskej schôdzi nevyhnutná, nakoľko v prípade nedostatočného počtu prítomných urbárnikov, bude schôdza neplatná a dňom 1.3.2014 Urbárska spoločnosť zo zákona zanikne a správu Vášho majetku prevezme bez akejkoľvek náhrady štát.

Preto vo vlastnom záujme, ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto výročnej členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás bude zastupovať. Náklady spojené s udelením plnomocenstva Vám budú na členskej schôdzi preplatené po predložení potvrdenia splnomocniteľom. Takisto Vám budú preplatené náklady spojené s cestovaním v preukázateľnej výške cestovného medzimestskou autobusovou alebo železničnou dopravou.

Návrh zmluvy o spoločenstve, vzor splnomocnenia a všetky ostatné dôležité informácie budú uverejnené na internete na adrese www.lacnov.sk.

POZOR!!!! Výročná členská schôdza Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov sa začína o 14.00 hod. a Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov sa začína o 15.30 hod.

V Prešove 28.5.2013