Poďakovanie

P O Ď A K O V A N I E

Občianske združenie Lačnov sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým

dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigád organizovaných za účelom skrášlenia

a úpravy cintorína a jeho okolia. Osobitné poďakovanie adresujeme Obecnému

úradu za finančnú a materiálnu pomoc a podporu.