Pozvánka na schôdu Urbárskej spoločnosti

Pozvánka na zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového

spoločenstva Magura  Lačnov

 

Vážený člen Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu – zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2014 v reštaurácií Šport Nám. osloboditeľov 1, Prešov – Solivar,  so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 13.15 hod. do 14.00 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia predsedom o 14.00 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesení
 6. Správa predsedu o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2013
 7. Informácia o hospodárení v roku 2013
 8. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
 9. Plán činnosti na rok 2014
 10. Diskusia
 11. Uznesenie zo zhromaždenia
 12. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena urbárskeho spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

POZOR!!!!  V prípade, ak zhromaždenie schváli vyplatenie podielov zo zisku, budú tieto vyplácané v hotovosti po členskej schôdzi alebo na Jánskych ohňoch!

Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku www.lacnov.sk.

 

V Prešove 01.04.2014