Pozvánka na schôdzu Pozemkového spoločenstva

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

 

 

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2014 v reštaurácií Šport na Solivare, Námestie Osloboditeľov 1, 080 05 Prešov – Solivar so začiatkom o 15.30 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 15.15 hod. do 15.30 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia predsedom o 15.30 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 30.6.2013
 6. Správa predsedu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2013
 7. Informácia o hospodárení v roku 2013
 8. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
 9. Plán činnosti na rok 2014
 10. Diskusia
 11. Uznesenie zo zhromaždenia
 12. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena pozemkového spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

 

V Prešove 01.04.2014