Stanovy Pozemkového spoločenstva

                     S T A N O V Y

          POZEMKOVÉHO  SPOLOČENSTVA  MAGURA   LAČNOV

IČO: 31991882

zaregistrované pod reg. č. 17/96 RPS-S v Prešove

Sídlo pozemkového spoločenstva: Lačnov

 

 

Stanovy Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov sú vypracované v súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, doplňujú a upresňujú Zmluvu o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti – Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov schválenú na valnom zhromaždení dňa 30.6.2013 v týchto bodoch:

 

Článok I

Základné ustanovenia

 

 1. Pozemkové spoločenstvo – je združenie vlastníkov lesa, spoločne hospodáriacich na jednej nehnuteľnosti. Spoločnou nehnuteľnosťou  sa podľa § 8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Jedná sa o pozemky uvedené na listoch vlastníctva, uvedených v preambule Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti – Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov zo dňa 30.06.2013.
 2. Členmi pozemkového spoločenstva sa stávajú všetci vlastníci podielov k spoločnej nehnuteľnosti t.j. všetci vlastníci uvedení na listoch vlastníctva uvedených v prílohe Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti – Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov zo dňa 30.06.2013.
 3. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho  práva

k podielu v spoločnej nehnuteľnosti.

 1. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu k spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinnosti člena spoločenstva v rozsahu nadobúdacieho podielu a je povinný do dvoch mesiacov  odo dňa nadobudnutia  vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
 2. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinnosti vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Ak vlastník prevádza svoj podiel, môže ho ponúknuť najprv na predaj ostatným vlastníkom podielov k spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru.
 4. Prevod alebo prechod vlastníckeho  práva k podielu na  spoločnej nehnuteľnosti, len  na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 5. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti, alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 6. Podiely vo vlastníctve štátu t.j. vlastníkov pozemkov s nezisteným pobytom spravuje Slovenský pozemkový fond podľa §10 zákona o spoločenstvách.
 7. Pozemkové spoločenstvo sa pri výkone svojej činnosti riadi zákonmi a všeobecne záväznými predpismi o pozemkových spoločenstvách, vlastnými stanovami a uzneseniami spoločenskou a nájomnou zmluvou opatreniami a pokynmi orgánov ustanovených na dozor a kontrolu nad nimi.

 

 

Článok II.

Úlohy a ciele

 

Pozemkové spoločenstvo vykonáva svoju činnosť v mieste svojho sídla v hraniciach určených lesno – hospodárskym  plánom a to najmä:

 1. Zabezpečuje činnosť pri pestovaní, ochrane a zveľaďovaní lesných kultúr a ostatného majetku so schváleným hospodárskym plánom.
 2. Vykonáva činnosť  riadneho hospodára na spoločnom majetku, ak to schváli valné zhromaždenie tento dáva do prenájmu iným fyzickým, alebo právnickým osobám.
 3. Vykonáva ťažbu vo vyhradených porastoch  v súlade s lesným hospodárskym plánom.
 4. Zastupuje svojich členov pri rokovaniach so štátnymi a inými orgánmi.
 5. Zastáva záujmy a práva svojich  členov vo všetkých otázkach súvisiacich s nakladaním a využitím spoločného majetku.
 6. Vedie evidenciu vlastníkov pozemkového spoločenstva.

 

Článok III.

Pozemkové spoločenstvo a jeho právne postavenie

 

 1. Pozemkové spoločenstvo Magura Lačnov je právnická osoba, ktorá vznikla 1.8.1994  na základe Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva.
 2. Pozemkové spoločenstvo Magura Lačnov je evidované v registri pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou pod reg. č. 17/96 – RPS-S na Okresnom úrade, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Prešove na základe Rozhodnutia číslo 96/03380-003 zo dňa 25.9.1996
 3. Spoluvlastníci, uvedení v zozname spoluvlastníkov, sa na valnom zhromaždení dňa 30.6.2013 dohodli na zosúladení pôvodnej Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a stanov pozemkového spoločenstva a novej Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách zo dňa 30.6.2013, so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.5.2013
  1. Táto Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách bola schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti pomerom 2 965 hlasov z 5 000 všetkých hlasov dňa 30.6.2013, t.j. 59,3 % všetkých hlasov, ktoré bolo overené notárskou zápisnicou za účasti notára

Článok IV.

Členstvo, práva a povinnosti vlastníkov podielov

 

 1. Spoločenstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich zá­väzkov zodpovedá celým svojim majetkom, ktorý bol vložený do spoločenstva ako aj majetkom, ktorý nadobudlo predmetom činnosti. Členovia spoločenstva neručia za záväzky spoločenstva. Na zák­lade rozhodnutia valného zhromaždenia sú členovia spoločenstva povinní uhrádzať prípadnú stratu spoločenstva vo výške svojho podielu z celkovej straty spoločenstva.
 2. Podmienkou spoločenstva je vlastníctvo, alebo správa vlastníc­tva podielu majetku spoločenstva právnickej osoby.
 3. Členmi spoločenstva môžu byt fyzické i právnické osoby.
 4. Po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a stanov, vzniká členstvo :

4.1.  prevodom členstva

4.2.  iným spôsobom ustanoveným zákonom

 1. Členstvo zaniká :

5.1.  právnym prevodom podielu na inú osobu – vlastníka podielov

5.2.  zánikom spoločenstva

 

Každý člen pozemkového spoločenstva ma právo:

 1. voliť a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva, ak do dňa volieb dosiahne vek 18 rokov. Za predsedu pozemkového spoločenstva môže byť zvolený každý člen zo spoločenstva starší ako 30 rokov
 2. zúčastniť sa všetkých akcií a podujatí organizovaných spoločenstvom
 3. byť informovaný o hospodárení a nakladaní s majetkom spoločenstva
 4. obracať sa na orgány spoločenstva s dotazmi, pripomienkami a sťažnosťami
 5. na poskytnutie občerstvenia pri schôdzach, na refundáciu nákladov na cestovné a overenie plnomocenstva, ktoré budú odsúhlasené uznesením na zhromaždení
 6. na jedno písomné vyhotovenie platných stanov
 7. na výkon práva poľovníctva, pri vlastníctve minimálne 5ha obhospodarovanej plochy spoločenstva, ktoré môže vykonávať len v zmysle zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v zmysle neskorších predpisov. Subjekt, ktorý bude vykonávať právo poľovníctva na nehnuteľnostiach v správe pozemkového spoločenstva je povinný prijať člena pozemkového spoločenstva, alebo jeho priameho príbuzného, do poľovného združenia a umožniť mu výkon práva poľovníctva

 

Každý člen pozemkového spoločenstva je povinný:

 

 1. rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov spoločenstva
 2. ochraňovať a zveľaďovať maje­tok spoločenstva v záujme spoločenstva.
 3. vykonávať činnosť na dosiahnutie úloh a cieľov spoločenstva a zdržať sa takého konania, ktoré by tomuto odporovalo
 4. nahradiť pozemkovému spoločenstvu škodu, ktorú mu spôsobil svojím úmyselným konaním

 

Plnomocenstvo

 

Člen pozemkového spoločenstva vykonáva svoje práva a povinnosti osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorému udelí plnomocenstvo. V prípade udelenia plno mocenstva, v ktorom je splnomocnenec člen pozemkového spoločenstva, alebo potomok v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra atď., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

Článok V.

ORGÁNY SPOLOČENSTVA

 

Odo dňa nadobudnutia účinnosti týchto stanov, hospodárske čin­nosti uvedené v článku II. týchto stanov zabezpečujú a zodpovedajú za ne tieto orgány spoločenstva :

ü  valné zhromaždenie,

ü  predseda spoločenstva,

ü  výbor spoločenstva,

ü  dozorná rada

Volebné obdobie je podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách päť rokov.

 

 

 1. A.    ZHROMAŽDENIE
 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie
 2. Na zhromaždení spoločenstva sa zúčastňujú a pri uznášaní majú hlasovacie právo skutoční vlastníci podielov a splnomocne­né osoby vlastníkmi podielov, ak ich vlastnícky podiel je väčší  ako 2 000 m2. Vlastníci s podielom menším ako 2000 m2 majú hlas poradný s tým, že ich hlasy rozhodujú v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní majiteľov s plným hlasovacím právom.
 3. Zhromaždenie zvoláva výbor. Riadne zhromaždenie sa koná minimálne raz ročne po ročnej uzávierke, najneskôr však do 30.6.
 4. Výbor najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, ďalej na webovej stránke www.lacnov.sk alebo na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je vývesná tabuľa Občianskeho združenia Lačnov, kde bude uvedené miesto, deň, hodina ako aj program zhromaždenia. Členom spoločenstva, ktorí nemajú trvalý pobyt v Lačnove a Prešove, bude zaslaná písomná pozvánka bežnou alebo mailovou poštou. Program zhromaždenia zostavuje výbor. O doplnenie programu zhromaždenia môžu požiadať vlastníci podielov, predsedajúci im vyhovie, ak o to požiadajú pred schvá­lením programu a doplnenie je schválené aspoň  30 % hlasov prítomných členov spoločenstva na zhromaždení
 5. Zápisnicu zo zhromaždenia podpisujú: predseda a dvaja členovia schválení  zhromaždením ako overovatelia
 6. Zhromaždenie má tieto práva a povinnosti:

a)    Schvaľuje, mení, prípadne ruší a novými pravidlami nahrá­dza stanovy.

b)   Z hľadiska záujmov spoločných vlastníkov a správcov schva­ľuje projektované opatrenia v hospodárskom pláne, prípadne týmito úlohami poverí výbor.

c)    Volí a odvoláva: výbor a dozornú radu.

d)   Schvaľuje odmenu predsedovi, členom výboru a dozornej rade na návrh vypracovaný  výborom.

e)    Schvaľuje správu výboru o plnení uznesení predchádzajúceho zhromaždenia, taktiež správu hospodára, pokladníka a dozornej rady o výsledku práce v ich pôsobnosti.

f)    Uznáša sa o opatreniach schválených výborom, ktoré vykonal výbor v neodkladných prípadoch riešenia.

g)   Na základe správ hospodára schvaľuje ťažbu a podmienky realizácie ťažby a jej predaj, alebo týmito úlohami poverí výbor.

h)   Podľa hospodárskeho plánu, alebo iných plánov, schvaľuje práce a iné úlohy, ktoré majú byť vykonané na náklady spolo­čenstva, vrátane naturálnych plnení spoločníkov, alebo tý­mito úlohami poverí výbor.

i)     Schvaľuje ročný rozpočet a rozhoduje o rozdelení zisku a spôsobe úhrady prípadnej straty.

j)     Schvaľuje účtovnú uzávierku.

k)   Poradie diskutujúcich na zhromaždení určuje predsedajúci

l)     Ak niekto ruší kľud a poriadok zhromaždenia, môže predsedajúci po predchádzajúcom napomenutí, navrhnúť jeho vylúčenie zo schôdze zhromaždenia.

m) Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach, pri prijímaní uznesení, pri voľbách orgánov spoločenstva, rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov identifikovaných vlastníkov. Každý člen spoločenstva má pri hlasovaní taký počet hlasov, aký mu patrí podľa veľkosti vlastnených podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Počet hlasov člena spoločenstva sa podľa veľkosti jeho spoluvlastníckych podielov vypočíta tak, že sa sčíta počet m2 pripadajúci na veľkosť spoluvlastníckeho podielu člena spoločenstva na každom liste vlastníctva, na ktorom sú zapísané spoločné nehnuteľnosti v správe spoločenstva s presnosťou na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania, a následne sa sčíta takto určený počet m2 (zodpovedajúci veľkosti spoluvlastníckeho podielu člena spoločenstva na každom liste vlastníctva) spolu za všetky listy vlastníctva. Členovi spoločenstva patrí za každých 323,14 m2 1 hlas. Celkový počet všetkých hlasov v počte 5 000,  predstavuje súčet všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva.

n)   Zhromaždenie je uznášaniaschopné pri prítomnosti členov spoločenstva vlastniacich nadpolovičnú väčšinu celkového počtu hlasov všetkých členov spoločenstva.

 • o)   V prípade ak zhromaždenia nie je uznášania schopné, do 60 dní sa zvolá nové zhromaždenie. V prípade, že ani ďalšie zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, môže výbor navrhnúť zrušenie spoločenstva z dôvodu nezáujmu spoločníkov podieľať sa na spravovaní spoločného majetku.

p)   Predseda, výbor a dozorná rada sa volia na dobu 5 rokov. Okrem členov dozornej rady môžu byť členovia ostatných orgánov volení len z vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

q)   Na zhromaždení sa volia dvaja náhradníci do výboru a jeden do dozornej rady pre prípad, ak v priebehu funkčného obdobia prestane vykonávať svoje práva a povinnosti niektorí člen orgánu, či už smr­ťou, písomným vzdaním sa, alebo pre neplnenie si svojich povinností.

10. Na zhromaždení sa volí výbor a dozorná rada spoločne. Predsedu výboru a dozornej rady
si volia členovia výboru a dozornej rady osobitne zo svojich radov na základe
počtu hlasovacích práv podľa podielov.

 

 1. B.     Výbor
  1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o záležitostiach o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve,  stanovy alebo uznesenia zo zhromaždenia.
  2. Výbor koná za členov spoločenstva, okrem vlastníkov ktorých spravuje fond, pred súdmi a orgánmi verejnej správy na spoločnej obhospodarovaných nehnuteľnostiach.
  3. Výbor má najmenej päť členov. Činnosť aj rokovanie výboru riadi a organizuje predseda výboru. Predsedu výboru si volia členovia výboru osobitne zo svojich radov, na základe  počtu hlasovacích práv podľa podielov.
  4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny  úkon, ktorý robí výbor  predpísaná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň ďalšieho člena výboru.
  5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru, zapísaný v registri.
  6. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
  7. Výbor je povinný zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva, zamedziť úniku informácii, prezradením ktorých by mohla spoločenstvu vzniknúť škoda.
  8. Z priebehu rokovania výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov prípadného hlasovania a presného znenia uznesení. Zápis podpisuje zapisovateľ, ktorý ho vyhotovil a predseda spoločenstva, v prípade neprítomnosti poverený člen výboru.
  9. Na zasadnutí výboru sa môže zúčastniť aj člen dozornej rady s hlasom poradným.

 

C. Dozorná rada

 1. Kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá  za svoju činnosť zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má  troch členov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. Je volená zhromaždením na obdobie piatich rokov.
 3. Na čele dozornej rady stojí predseda, ktorého volia členovia dozornej rady.
 4. Dozornej rade možno priznať za jej činnosť odmenu
 5. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, alebo ak je podozrenie z porušenia platných zákonov a všeobecne záväzných predpisov, stanov a pod.

Článok VI.

Rozdelenie právomoci a zodpovednosti.

 

 1. Predseda spoločenstva zodpovedá za:

a)    výkonné riadenie spoločenstva

b)   riadenie rozvoja a jeho koncepcie

c)    vykonávanie činnosti, ktoré na neho prenieslo zhromaždenie, prípadne výbor

d)   uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, dohôd s obchodnými partnermi a  pracovníkmi, ktoré boli schválené výborom spoločenstva, resp. zhromaždením

e)    príprava a zabezpečenie zasadnutí výboru a valného zhromaždenia

 

 1. Pokladník spoločenstva zodpovedá za:

a)    stav pokladne a finančnú hotovosť

b)   vedenie pokladničného denníka

c)    vedenie pokladničných operácii, príjmových a výdavkových dokladov

d)   realizáciu úhrad faktúr a výplat finančných prostriedkov

e)    úhradu daňových a odvodových povinností.

f)    vypracovanie účtovných podkladov pre spracovanie účtovníctva externou osobou

 1. Ostatní členovia výboru zodpovedajú:

a)    za činnosti, ktoré im boli uložené a schválené v uznesení výboru a zhromaždenia

 

 1. Lesný hospodár

Činnosť a zodpovednosť lesného hospodára je  riešená v samostatnej zmluve v zmysle platných zákonov.

 

 

Článok VII.

Vedenie evidencie členov spoločenstva

 

 1. Spoločenstvo vedie zoznam členov. Do zoznamu sa zapisuje: meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia fyzickej osoby, názov a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinnosti, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu.
 2. Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočnosti vrátane zmien v členstve spoločenstva. Členovia spoločenstva a fond sú povinný všetky zmeny evidovaných skutočnosti nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do 30 dní odo dňa ich nahlásenia.
 3. Spoločenstvo je povinné každoročne do 31. marca zaslať Obvodnému lesnému úradu v Prešove aktualizovaný zoznam členov spoločenstva.
 4. Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu. Spoločenstvo umožní každému, kto osvedčí právny záujem,  nahliadnuť do zoznamu, členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, spoločenstvo vystaví potvrdenie o členstve v spoločenstve.

Článok VIII.

Hospodárenie pozemkového spoločenstva

 

Právne postavenie a jeho činnosť:

 1. Pozemkové spoločenstvo je samostatná účtovná a hospodárska  jednotka s vlastnou účtovnou evidenciou a bežným účtom založeným v peňažnom ústave.
 2. Hlavným zdrojom finančných prostriedkov sú príjmy z ťažby a predaja drevnej hmoty.
 3. Výbor pozemkového spoločenstva vypracuje každoročne účtovnú uzávierku, ktorá obsahuje návrh na rozdelenie výnosov, prípadne spôsob úhrady straty, ktorú predloží na výročné  zhromaždenie.
 4. Do ročnej účtovnej uzávierky má právo nahliadnuť a zoznámiť sa s ňou každý člen pozemkového spoločenstva.
 5. Na disponovanie s finančnými prostriedkami nad 1 000,00 EUR je potrebný podpis minimálne dvoch členov výboru.

 

Článok  IX.

Prevádzkové a organizačné opatrenia

 

 1. Výkon poľovného práva

Výbor uzatvorí zmluvu s vybraným poľovným združením za nasledovných podmienok:

 • poľovné združenie odpracuje 200 brigádnických hodín ročne na úlohách, ktoré určí Pozemkové spoločenstvo
 • v prípade neodpracovania dohodnutých brigádnických hodín, bude dohodnutá sankcia za každú neodpracovanú hodinu vo výške 15,- €
 • Kontrolou úloh vykonaných poľovným združením, bude poverení členovia výboru a dozornej rady spoločenstva, ktorí nie sú členmi poľovného združenia

2.  Rezervný fond

Spoločenstvo  je povinné vytvárať rezervný fond ak to umožnia výsledky hospodárenia,  ktorý slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločenstva do budúcna. Tento fond spoločenstvo vytvára v rozsahu a za podmienok určených všeobecne platnými predpismi alebo uznesením zhromaždenia. Rezervný fond bol stanovený na sumu 3000,- €. O použití rezervného fondu rozhoduje výbor spoločenstva.

 1. Rozdelenie zisku
 • Spoločenstvo z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane v rozsahu a výške v zmysle platnej právnej úpravy
 • Po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu v prípade dosiahnutia zisku a úhrady straty z minulých rokov
 • O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva.
 • Podiely jednotlivým podielnikom sú vyplácané v priamej závislosti na veľkosti podielu, znížené o  odber dreva a to na základe uznesenia zo zhromaždenia

 

 1. Výber dodávateľa ťažby a pestovnej činnosti

Na ťažbu drevnej hmoty sa vyberie dodávateľ na základe výberového konania. Na  výber budú mať vplyv: referencie dodávateľa, cena a rozsah prác, ktoré cena zahŕňa. Výber drevín a spôsob ťažby určí LH v zmysle LHP, pričom prednostne sa budú spracovávať vyschnuté stromy a vývraty. Pestovná činnosť sa bude vykonávať v spolupráci s lesným hospodárom v maximálne možnej miere členmi spoločenstva. Za aktivitu v pestovnej činnosti môže výbor odporučiť vyšší odber palivového dreva za zvýhodnených podmienok, než aký patrí podielnikovi na základe jeho majetkového podielu v spoločenstve.

 1. Predaj dreva pre externých odberateľov

Drevo pre externých odberateľov sa bude predávať formou aukcie, alebo na základe zmlúv, pokiaľ pôjde o dlhodobejší odber za výhodných cenových a platobných podmienok. Prednostne sa bude využívať predaj formou aukcií. Termín aukcie bude uverejnený na webe, aby sa ho mohol zúčastniť ktorýkoľvek člen spoločenstva a svojou účasťou kontrolovať transparentnosť aukcie

 1. Výdaj dreva

Výdaj dreva sa prednostne bude uskutočňovať v sobotu na skládke dreva vo vopred určených termínoch za účasti člena výboru a dozornej rady. Účasť ktoréhokoľvek spoločníka bude vítaná. Tým sa zvýši kontrola nad predajom drevnej hmoty.

 1. Nárok člena pozemkového spoločenstva na drevo

Rozsah nároku člena pozemkového spoločenstva sa odvíja od majetkového podielu na spoločnom majetku. O drevo je potrebné požiadať formou predpísanej žiadosti, s uvedením množstva a druhu dreva. Každú žiadosť prerokuje výbor pozemkového spoločenstva, s prihliadnutím na sociálne pomery,  bydlisko a spôsob vykurovania žiadateľa.

 1. Palivové drevo pre osobnú spotrebu

(1)   Nárokovateľné množstvo → 2 m3 na 1 ha majetkového podielu ročne za zvýhodnenú cenu, ktorá pozostáva z poplatku za ťažbu + ¼ z poplatku za ťažbu na pestovnú činnosť (napr. 16,- € za ťažbu + 4 € na pestovnú činnosť), maximálne 20 m3

(2)   Prečerpanie nároku na drevo: drevo naviac oproti majetkovému podielu → poplatok za ťažbu + 1/2 na pestovnú činnosť (napr. 16,- € pilčík + 8 € na pestovnú činnosť) do 20 m3

Maximálne odber palivového dreva za týchto zvýhodnených podmienok raz ročne je 25 m3. Pri odbere nad 25 m3 palivového dreva členom spoločenstva a pre externých odberateľov platí bežná trhová cena

 

 1. Konárina

Odber konariny je povolený iba pre člena spoločenstva, ktorý si konarinu pripraví sám po usmernení lesným hospodárom alebo ním poverenou osobou, vyčistí plochu ťažby (vytvorenie kôp resp. pásov z tenkej konáriny)  za cenu 55,- € za plnú ložnú plochu vozidla V3S

 1.  Drevo na stavebné účely

Členom spoločenstva bude drevo na stavebné účely pridelené výborom na základe ich majetkového podielu v zmysle nasledovných podmienok:

(1)   Nárokovateľné množstvo → 2 m3 na 1 ha majetkového podielu ročne za zvýhodnenú cenu, ktorá pozostáva z poplatku za ťažbu + poplatku na pestovnú činnosť vo výške 10 € (napr. 16,- € za ťažbu + 10 € na pestovnú činnosť). V prípade vyššieho odberu ako je majetkový podiel v spoločenstve, je drevo na stavebné účely za trhovú cenu, ktorá platí pre externých odberateľov.

Všetky poplatky súvisiace s ťažbou a spracovaním dreva sa uhrádzajú do pokladne alebo na účet pozemkového spoločenstva pred odobratím dreva zo skládky. Úhrada za ťažbu a ostatné činnosti súvisiace s ťažbou budú zmluvnej strane vyplatené na základe faktúry do 30 kalendárnych dní

Množstvo dreva a termíny odberu určuje výbor na základe LHP. Žiadatelia dreva z radov členov spoločenstva sa zúčastnia brigád v rámci pestovnej činnosti na základe množstva a kvality odobraného dreva. V prípade neúčasti odberateľa, resp. ním zabezpečených brigádnikov mu bude prídel dreva v nasledujúcom období obmedzený resp. pozastavený.

 

Článok  X.

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:

 1. nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,
 2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania  pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku,
 4. rozhodnutím zhromaždenia.

Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa §§ 70 až 75 a  Obchodného zákonníka

Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 

V Prešove dňa 30.06.2013