Stanovy OZL

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA LAČNOV
I. Základné ustanovenia
§ 1
1. Tieto stanovy upravujú činnosť občianskeho združenia pod názvom: Občianske združenie Lačnov
2. Sídlom Občianskeho združenia Lačnov je Lačnov 20, 082 36 Lipovce
§ 2
1. Občianska združenie Lačnov (ďalej len OZL) je dobrovoľným záujmovým občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení
2. Združenie je vyjadrením demokraticky prejavenej vôle občanov riadiť si svoje záležitosti občianskeho života v zmysle platných právnych noriem a ustanovení Slovenskej republiky. Za svoju činnosť združenie zodpovedá členom združenia.
3. Zásady práce združenia upravujú tieto stanovy a prípadne ďalšie dokumenty, ktoré združenie prijme v súlade s ustanoveniami týchto stanov.
§ 3
1. Rokovania všetkých orgánov sú verejné.
II. Poslanie a ciele združenia
§ 4
1. Združenie prerokováva, zúčastňuje sa a pomáha riešiť základné problémy a úlohy vo všetkých oblastiach občianskeho života Lačnova, predovšetkým zastupuje občanov a rodákov Lačnova, majiteľov obývaných a neobývaných nehnuteľnosti v katastri Lačnova a ich záujmy pri rokovaniach s orgánmi a funkcionármi samospráv a štátnej správy, ako aj pri rokovaniach s inými subjektmi.
2. Do výlučnej kompetencie združenia patrí zastupovanie občanov v procese riešenia problémov súvisiacich s Lačnovom
3. Združenie vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj Lačnova vo všetkých oblastiach pre občanov a rodákov Lačnova a majiteľov obývaných a neobývaných nehnuteľnosti v katastri Lačnova
§ 5
Cieľmi združenia sú najmä:
1. žiadať finančné prostriedky z podporných európskych, štátnych, regionálnych a mimovládnych fondov a z podnikateľskej sféry na rozvoj Lačnova,
2. finančne podporovať dobudovanie inžinierskych sieti (cestné a dopravné komunikácie, vodovodné siete, čistiarne odpadových vôd, rozvod plynu, elektrické podzemné rozvody, záchytné parkoviská, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, bezpečnostné systémy a pod.),
3. podporovať návrat k poľnohospodárskej prvovýrobe, chovu oviec, dobytka a pastierstvu a tým zvýšiť zamestnanosť obyvateľov a ich životnú úroveň
4. trvalo udržať a naďalej rozvíjať vidiecke osídlenie, kultúrny a prírodný ráz Lačnova a jeho okolia,
5. podporovať iniciatívy územnej samosprávy smerujúce k medziobecnej a interregionálnej a zahraničnej spolupráce v oblasti spoločných investícií,
6. chrániť a propagovať pamiatkové zóny a kultúrne pamiatky Lačnova,
7. organizovať kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia,
8. starať sa o úpravu chodníkov, výstavbu náučných chodníkov, turistické značenie, výstavbu odpočívadiel, lavičiek, vyhliadkových miest, obnovu studničiek a prístupov k atraktívnym prírodným krásam, estetizácia Lačnova a pod.
9. morálnym spôsobom dohliadať na zachovanie charakteristickej identity vidieckeho osídlenia, aby nedošlo k ohrozeniu nášho dedičstva, tejto výnimočnej lokality, nežiaducimi aktivitami rôzneho druhu,
10. vybudovať informačné a kultúrne stredisko Lačnova realizovať publikačnú a edičnú činnosť,
11. udržiavať tradície a folklórne zvyklosti,
12. podporovať návrat obyvateľov do Lačnova,
13. zvyšovať zamestnanosť občanov Lačnova,
14. chrániť a propagovať prírodné krásy Lačnova
15. zachovávať trvalo udržateľný rozvoj Lačnova
16. vyriešiť odpadové hospodárstvo,
17. chrániť pôvodnú flóru a faunu v katastri Lačnov
18. chrániť a zveľaďovať lesy
19. chrániť čistotu vody a vzduchu,
20. podporovať ekologicky čistú poľnohospodársku výrobu
21. informovať občanov a rodákov Lačnova o kultúrnych, športových a iných spoločenských aktivitách, pracovných príležitostiach, vzdelávacích programoch a o spolupráci s inými subjektmi
III. Členstvo v združení
§ 6
1. Členstvo v združení je dobrovoľné a nikoho nemožno k nemu nútiť
2. Každá fyzická a právnická osoba sa môže stať členom združenia
3. Členstvo v združení vzniká úhradou členského príspevku
§ 7
Práva člena združenia sú:
a) podieľať sa na činnosti združenia, zúčastňovať sa akcií ním organizovaných, zúčastňovať sa všetkých rokovaní orgánov združenia
b) byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia
c) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti a hospodáreniu združenia
d) voliť a byť volený do orgánov združenia
e) vzdať sa funkcie v orgánoch združenia a ukončiť členstvo v združení
§ 8
Povinnosti člena združenia sú:
a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
b) dodržiavať stanovy združenia
c) plniť uznesenia orgánov združenia
d) hájiť záujmy Lačnova
e) zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť záujmy Lačnova
f) zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať v súlade so stanovami a cieľmi združenia
g) v stanovenom termíne platiť členské príspevky
§ 9
Členstvo v združení zaniká:
a) doručením písomného oznámenia člena združenia o ukončení členstva v združení
b) nezaplatením členského príspevku trikrát za sebou
c) úmrtím člena
d) zánikom združenia
IV. Štruktúra a orgány združenia
§ 10
Orgánmi združenia sú:
a) zhromaždenie
b) koordinačná rada
c) dozorná rada
§ 11
Zhromaždenie
1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia
2. Zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia. Zasadnutia zhromaždenia zvoláva koordinačná rada podľa potreby, najmenej však raz za rok. Ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov združenia, koordinačná rada musí zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia. Oznámenie o jeho konaní musí byť zverejnené vhodným spôsobom 14 dní pred zasadnutím.
3. Nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky na návrh koordinačnej rady alebo väčšiny členov združenia
b) schvaľuje plán činnosti a berie na vedomie výročnú správu združenia
c) schvaľuje rozpočet a berie na vedomie správu o hospodárení združenia
d) volí predsedu a členov dozornej rady
e) na návrh predsedu združenia odsúhlasuje do funkcie podpredsedu a hospodára združenia
f) schvaľuje výšku členských príspevkov
g) rozhoduje o zániku združenia
h) odvoláva predsedu združenia a členov dozornej rady
i) na návrh predsedu združenia odvoláva podpredsedu a hospodára združenia
§ 12
Koordinačná rada
1. Najvyšším výkonným orgánom združenia je koordinačná rada.
2. Koordinačnú radu tvorí predseda, podpredseda a hospodár. Členstvo v koordinačnej rade je nezastupiteľné
3. Funkčné obdobie členov koordinačnej rady je štyri roky.
4. Predseda za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu. Podpredseda a hospodár z svoju činnosť zodpovedajú predsedovi.
5. Koordinačná rada sa schádza počas roka podľa potreby. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda združenia
6. Koordinačná rada je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Koordinačná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
7. Koordinačná rada:
a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia
b) pripravuje, zvoláva a organizačne zabezpečuje zasadnutia zhromaždenia
c) obsahovo pripravuje základné materiály pre zhromaždenie
d) hospodári s majetkom a finančnými prostriedkami združenia
e) ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia
8. Predseda riadi činnosť združenia a koná v jeho mene. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zverené do kompetencie iných orgánov združenia
9. Podpredseda z poverenia predsedu združenia vo vymedzenom rozsahu plní funkciu zástupcu predsedu združenia
10. Hospodár na základe rozhodnutia zhromaždenia a koordinačnej rady riadi hospodárenie združenia, je zodpovedný za vynakladanie finančných prostriedkov združenia a za vedenie evidencie o hospodárení združenia. Hospodár zodpovedá za svoju činnosť predsedovi združenia
§ 13
Štatutárne orgány
1. Združenie má právnu subjektivitu, v jeho mene koná koordinačná rada
2. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok samostatne. V prípade jeho neprítomnosti, na základe písomného poverenia predsedom združenia je štatutárnym orgánom podpredseda
§ 14
Dozorná rada
1. Dozorná rada:
a) kontroluje spôsob nakladania s majetkom združenia a dohliada na činnosť hospodára
b) vykonáva výklad stanov a ďalších vnútorných predpisov združenia a dohliada na ich dodržiavanie
c) upozorňuje príslušné orgány na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
d) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu dozornej rady
2. členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa zasadnutí koordinačnej rady
3. Dozorná rada sa schádza počas roka podľa potreby, najmenej však raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda dozornej rady, v prípade jeho neprítomnosti ním poverený člen dozornej rady
4. Dozorná rada má nepárny počet členov, najmenej však troch
5. Funkčné obdobie členov dozornej rady je jeden rok. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu.
V. Hospodárenie združenia
§ 15
1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok združenia slúži jeho potrebám a záujmom a k naplneniu jeho cieľov
2. Príjmy združenia sú tvorené najmä:
a) členskými príspevkami
b) darmi od fyzických a právnických osôb
c) dotáciami a grantmi od fyzických a právnických osôb
d) príjmami z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
e) výnosmi z majetku združenia
3. Združenie hospodári na základe schváleného rozpočtu
4. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený pre tento účel v peňažnom ústave
VI. Zánik združenia
§16
1. Združenie môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia zhromaždenia
2. Na právoplatné rozhodnutie o zániku združenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia
3. V prípade rozhodnutia o rozpustení združenia koordinačná rada určí likvidátora zodpovedného za vyrovnanie všetkých záväzkov a určí spôsob naloženia s likvidačným zostatkom
4. Štatutárny zástupca združenia oznámi do 15 dní od platného rozhodnutia o rozpustení združenia túto skutočnosť Ministerstvu vnútra SR
5.
VII. Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR
2. Stanovy boli schválené prípravným výborom združenia a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR
3. Do ustanovujúcej schôdze zhromaždenia vykonáva všetky kompetencie orgánov združenia prípravný výbor združenia
4. Záležitosti, ktoré tieto stanovy neupravujú, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky