Pozvánka na Výročné členské schôdze USML a PSML

Pozvánka na zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového

spoločenstva Magura  Lačnov

 

Vážený člen Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov,

            dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 7.6.2015 v reštaurácií Šport Nám. osloboditeľov 1, Prešov – Solivar, so začiatkom o 15.30 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 15.15 hod. do 15.30 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia  o 15.30 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 27.4.2014

 

 1. Správa predsedu o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2014

 

 1. Informácia o hospodárení v roku 2014
 2. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
 3. Plán činnosti na rok 2015
 4. Diskusia
 5. Uznesenie zo zhromaždenia
 6. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena urbárskeho spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa  úradne  overený.

 

Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku www.lacnov.sk.

V Prešove 3.5.2015

_________________________________________________________________________

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

 

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov,

            dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 7.6.2015 v reštaurácií Šport na Solivare, Námestie Osloboditeľov 1, 080 05 Prešov – Solivar so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 13.15 hod. do 14.00 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia  o 14.00 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 27.4.2014

 

 1. Správa predsedu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2014

 

 1. Informácia o hospodárení v roku 2014
 2. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
 3. Plán činnosti na rok 2015
 4. Diskusia
 5. Uznesenie zo zhromaždenia
 6. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena pozemkového spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

POZOR!!!!  V prípade, ak zhromaždenie schváli vyplatenie podielov zo zisku, budú tieto vyplácané v hotovosti po členskej schôdzi alebo na Jánskych ohňoch!

V Prešove 3.5.2015