Malý oznam pre členov Urbariátu

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia sa bude podiel z hospodárskeho výsledku vyplácať len osobne urbárnikom – dôvod – neaktualizované adresy. Najbližší termín ( pokiaľ sa nedohodnete inak) je 27.6.2014 na Jánskych ohňoch.

Ďalej link pre výpočet náhrad za použitie súkromného vozidla http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/cestovne-nahrady-pri-pouziti-vlastneho-vozidla.php?vozidlo=2&spotreba=16.5&cena=1.45&prejdene=1200

Link pre ceny pohonných hmôt http://auto.sme.sk/natankuj/?submenu=priemerne_ceny&rok=2013

Ostatné doklady z obidvoch výročných členských schôdzí budú dopĺňané priebežne.

VM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávenie Sviatkov Paschy v Lačnove

                         Slávenie Sviatkov Paschy v Lačnove 

Veľký Piatok /18.04.2014/ – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu o 17.30 hod. Na Veľkú sobotu /19.04.2014/ obrady nebudú slávené. V Nedeľu Paschy /20.04.2014/ bude sv. liturgia s posvätením jedál v košíkoch o 10.30 hod. A na Svetlý pondelok /21.04.2014/ bude sv. liturgia so sprievodom okolo chrámu o 08:00 hod. Všetkých srdečne pozývame a prajeme požehnané sviatky Kristovho Vzkriesenia.

CHRISTOS VOSKRESE!

o.Pavol Székely, kaplán z farnosti Sabinov

Pozvánka na schôdzu Pozemkového spoločenstva

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

 

 

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2014 v reštaurácií Šport na Solivare, Námestie Osloboditeľov 1, 080 05 Prešov – Solivar so začiatkom o 15.30 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 15.15 hod. do 15.30 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia predsedom o 15.30 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 30.6.2013
 6. Správa predsedu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2013
 7. Informácia o hospodárení v roku 2013
 8. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
 9. Plán činnosti na rok 2014
 10. Diskusia
 11. Uznesenie zo zhromaždenia
 12. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena pozemkového spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

 

V Prešove 01.04.2014

Pozvánka na schôdu Urbárskej spoločnosti

Pozvánka na zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového

spoločenstva Magura  Lačnov

 

Vážený člen Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu – zhromaždenie Urbárskej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2014 v reštaurácií Šport Nám. osloboditeľov 1, Prešov – Solivar,  so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 13.15 hod. do 14.00 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia predsedom o 14.00 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesení
 6. Správa predsedu o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2013
 7. Informácia o hospodárení v roku 2013
 8. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
 9. Plán činnosti na rok 2014
 10. Diskusia
 11. Uznesenie zo zhromaždenia
 12. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena urbárskeho spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

POZOR!!!!  V prípade, ak zhromaždenie schváli vyplatenie podielov zo zisku, budú tieto vyplácané v hotovosti po členskej schôdzi alebo na Jánskych ohňoch!

Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku www.lacnov.sk.

 

V Prešove 01.04.2014

2% z daní

Pre všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie a krásny kút Slovenska oznamujeme údaje, potrebné pre posielanie 2% z daní :

Občianské združenie Lačnov
082 36 Lipovce, Lačnov 20
IČO: 37882350

tlačivo na 2% pre zamestnancov, ktorého súčasťou je potvrdenie od zamestnávateľa o výške zrazenej dane

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

SZČO a všetci zamestnanci, ktorí budú podávať daňové priznanie “typ A”, nepoužujú toto tlačivo, ale vpíšu údaje Občianského združenia Lačnov priamo do DP, kde je na to určené miesto

Výbor OZL

 

Pozvánka na schôdzu

Vážení priatelia. Pozývame Vás na Novoročné stretnutie členov OZ Lačnov, ktoré sa uskutoční dňa 4.1.2014 o 14.00 hod. v dreveňáku. Zároveň pozývame aj členov VS(vodná spol.), ktorých stretnutie sa uskutoční v tých istých priestoroch o 15.00 hodine.
Marcinov

Poďakovanie

P O Ď A K O V A N I E

Občianske združenie Lačnov sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým

dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigád organizovaných za účelom skrášlenia

a úpravy cintorína a jeho okolia. Osobitné poďakovanie adresujeme Obecnému

úradu za finančnú a materiálnu pomoc a podporu.

Odpustová slávnosť

O Z N A M

Oznamujeme rodákom,  priateľom a návštevníkom Lačnova, že v nedeľu 10.11.2013 sa o 10 hod. uskutoční odpustová slávnostná svätá omša v miestnom gréckokatolíckom  chráme sv. Michala Archanjela

 

Účasť všetkých vítaná!!!