Oznam Gréckokatolíckej farnosti

 Gréckokatolícka cirkev v Lačnove Vás pozýva k oslave sviatku Pamiatky naších zosnulých, ktorá sa uskutoční dňa 2.11. 2014 v nedeľu s nasledovným programom: o 11.30 - sv. litugia v chráme Sv.Michala arch. v Lačnove /po nej panychída s čítaním obnovených hramot za našimi zosnulými/ a po sv.liturgii cca. o 12.30 - spoločná panychída na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži. Pozývame Vás takto spoločne prežiť tento sviatok, kedy nielen spomíname, ale aj v modlitbách pamätáme na tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Je to aj možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci.

Slávenie Sviatkov Paschy v Lačnove

                         Slávenie Sviatkov Paschy v Lačnove 

Veľký Piatok /18.04.2014/ – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu o 17.30 hod. Na Veľkú sobotu /19.04.2014/ obrady nebudú slávené. V Nedeľu Paschy /20.04.2014/ bude sv. liturgia s posvätením jedál v košíkoch o 10.30 hod. A na Svetlý pondelok /21.04.2014/ bude sv. liturgia so sprievodom okolo chrámu o 08:00 hod. Všetkých srdečne pozývame a prajeme požehnané sviatky Kristovho Vzkriesenia.

CHRISTOS VOSKRESE!

o.Pavol Székely, kaplán z farnosti Sabinov

Pozvánka na schôdzu Pozemkového spoločenstva

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov

 

 

Vážený člen Pozemkového spoločenstva Magura Lačnov

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Magura  Lačnov, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2014 v reštaurácií Šport na Solivare, Námestie Osloboditeľov 1, 080 05 Prešov – Solivar so začiatkom o 15.30 hod. s nasledovným programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 15.15 hod. do 15.30 hod.
 2. Otvorenie zhromaždenia predsedom o 15.30 hod.
 3. Návrh a schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh zloženia a voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zhromaždenia
 5. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 30.6.2013
 6. Správa predsedu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2013
 7. Informácia o hospodárení v roku 2013
 8. Návrh a schválenie rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
 9. Plán činnosti na rok 2014
 10. Diskusia
 11. Uznesenie zo zhromaždenia
 12. Záver

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia na iného člena urbáru, ktorý Vás  bude zastupovať. V prípade udelenia plnomocenstva na iného člena pozemkového spoločenstva, alebo na príbuzného v priamej línii manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra a pod., nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

 

 

V Prešove 01.04.2014

Pozvánka na schôdzu

Vážení priatelia. Pozývame Vás na Novoročné stretnutie členov OZ Lačnov, ktoré sa uskutoční dňa 4.1.2014 o 14.00 hod. v dreveňáku. Zároveň pozývame aj členov VS(vodná spol.), ktorých stretnutie sa uskutoční v tých istých priestoroch o 15.00 hodine.
Marcinov

Lačnovským kaňonom

Vydáme sa mini Slovenským rajom v pohorí Branisko, spoznáme dedinku, ktorá nám dáva pocit, že sme na konci sveta. Budeme sa predierať pavučinami zarastenými chodníkmi a obdivovať slovenské orchidey či ľalie. Túru zakončíme na horskej chate Tatran a autobusové prestupovanie si spestríme občerstvením v kaštieli vo Fričovciach.