Ponuka na využitie predkupného práva

V ktorej uvádzam najvyššiu ponuku vrátane doby splatnosti kúpnej ceny.

Dole podpísaná Ľubica Lipková rod. Lešková, nar: 11.12.1965 bytom: Tehelná 17, 080 01 Prešov je podielovým vlastníkom pozemkov zapísaných na LV č. 5 p. č. 475 o výmere 2231,11 m2 v ku: Lačnov, patriace pod správu USPS Magura Lačnov.

Ďalej

na LV 342 p. č. 251 o výmere 22,91 m2, p. č. 253 o výmere 121,35 m2, p. č. 254 o výmere 837,95 m2 ku: Lačnov, LV 495 p. č. 774/2 o výmere 1253,22 m2 ku: Vyšný Slávkov, patriace pod správu PS Magura Lačnov.

Ďalej

LV 464 p. č. 764 o výmere 795,66 m2, LV 696 p. č. 749/1 o výmere 226,09 m2, p. č. 749/2 o výmere 2,21 m2, LV 457 p. č. 754 o výmere 12,23 m2, p. č. 766 o výmere 38,34 m2 v ku: Vyšný Slávkov.

Ďalej

LV 739 p. č. 291/1 o výmere 0,14 m2, LV 740 p. č. 291/2 o výmere 0,38 m2, LV 737 p. č. 290/1 o výmere 3,06 m2, LV 738 p. č. 290/2 o výmere 4,52 m2, p. č. 290/101 o výmere 0,07 m2v ku: Lipovce.

Ďalej

LV 196 p. č. 436/2 o výmere 0,90 m2, LV 195 p. č. 408/1, p. č. 408/2, p. č. 409, p. č. 436/1, p. č. 438 o celkovej výmere 60,17 m2, LV 194 p. č. 290/1 o výmere 19,18 m2, p. č. 290/2 o výmere 25,98 m2, LV 193 p. č. 281/2 o výmere 14,11 m2, LV 192 p. č. 187/3 o výmere 1,75 m2, LV 217 p. č. 37/2 o výmere 0,27 m2, LV 217 p. č. 114/1 o výmere 10,74 m2, LV 217 p. č. 114/2 o výmere 5,13 m2, LV 185 p. č. 249 o výmere 64,69 m2, LV 185 p. č. 250 o výmere 11,87 m2, LV 184 p. č. 248 o výmere 17,22 m2, LV 184 p. č. 252 o výmere 14,74 m2, LV 227 p. č. 448 o výmere 5,13 m2, LV 279 p. č. 453 o výmere 8,06 m2, LV 279 p. č. 463/2 o výmere 3,04 m2, LV 14 p. č. 454 o výmere 14,2 m2, LV 278 p. č. 470 o výmere 25,25 m2, LV 280 p. č. 466 o výmere 4,68 m2, LV 280 p. č. 472 o výmere 2,88 m2, LV 228 p. č. 455 o výmere 40,48 m2, LV 189 p. č. 49, 50, 51, 56, 57, 70, 81, 83/1, 83/2, 142, 143, 144, 151/1, 151/2, 165, 184/1, 184/2, 184/3, 185/1, 185/2, 185/3, 187/1, 187/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 198/3, 191/1, 199/2, 199/3, 245, 561, 262, 281/1, 282, 283, 295/1, 295/2, 410, 437/1, 437/2, o celkovej výmere 787,74 m2.

LV 216 p. č. 37/1, 67, 92, 114/3, 114/4, 114/5, 132, 158/1, 158/2, 158/3, 189/1, 189/2, 189/3, 221/1, 221/2, 221/3, 244, 277, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 339/1, 339/2, 339/3, 388, 422, o celkovej výmere 376, 35 m2.

LV 191 p. č. 107/4, 107/5, 107/3, 108/3, 108/4, 110/3, 110/4, 110/5, 166, 291/1, 291/2, 291/3, 330/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 331/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 333/1,2,3,4,5, 398/1 o celkovej výmere 328,51 m2. LV 186 p. č. 440 o výmere 26,86 m2, LV 306 p. č. 447 o výmere 12,98 m2, LV 305 p. č. 445 o výmere 41,45 m2, LV 304 p. č. 463/1 o výmere 3,18 m2, LV 303 p. č. 467 o výmere 2,29 m2, LV 302 p. č. 468 o výmere 3,45 m2, LV 96 p. č. 241 o výmere 386,45 m2, LV 12 p. č. 240 o výmere 19,75 m2, LV 12 p. č. 242 o výmere 6,32 m2, LV 12 p. č. 243 o výmere 3,85 m2, LV 233 p. č. 31/2 o výmere 5,59 m2, LV 200 p. č. 38/2, p. č. 113/1, p. č. 113/2  o celkovej výmere 22,16 m2, LV 190 p. č. 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 110/1, 110/2, 398/2 o celkovej výmere 160 m2, LV 199 p. č. 38/1, 68, 91, 113/3, 113/4, 131/1,2, 157/1,2,3, 188/1,2, 220/1,2,3, 274, 278, 317/1,2,3,4,5,6,7, 340/1,2,3, 389/1,2, 421, 427/1,2,3,4,5, o celkovej výmere 470,22 m2 v ku: Lačnov.

Ak máte záujem o kúpu vyššie špecifikovaných nehnuteľnosti v celosti za sumu 1700,- EUR, rovnajúcej sa najvyššej ponuke, so splatnosťou kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy a vyhotovením kúpnej zmluvy na trovy kupujúceho , žiadam Vás aby ste so mnou podľa zákona § 140 O.z. do dvoch mesiacov od doručenia tejto ponuky uzavreli kúpnu zmluvu.

Ak v tejto lehote moju ponuku nevyužijete, uzavriem kúpnu zmluvu so záujemcom ktorý predložil danú najvyššiu ponuku 1700,- EUR.

DÁTUM 17.01.2017

Lipková Ľubica

 

Korešpondenčná adresa: USPS Magura Lačnov, 082 36 Lačnov, Paločko Stanislav –predseda spoločnosti, tel: 0918 898 826